MR

De Medezeggenschapsraad
U kunt als ouders/verzorgers inspraak hebben in het beleid van de school. Hiervoor bestaat de Medezeggenschapsraad.
Op onze school bestaat deze raad uit twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers. Daarnaast is er ook een Gezamenlijke
Medezeggenschapsraad op het niveau van de Lowys Porquinstichting. Deze raad onderhoudt de directe contacten met
het schoolbestuur.
De Wet Medezeggenschapsraad Scholen, de WMS, geeft regels voor inspraak van het onderwijzend personeel en de ouders/verzorgers in de besluitvorming van het Schoolbestuur.
De ouders/verzorgers hebben ook advies- dan wel instemmingsrecht in de besluitvorming van de leerkrachten, betrekking hebbend op het totale schoolgebeuren.
In het WMS en het hiervan afgeleide medezeggenschapsreglement is aangegeven waar de betrokken partijen zich aan hebben te houden. Dit medezeggenschapsreglement is voor iedere geïnteresseerde ter inzage.


Taken en doelstelling van de MR:
De hoofdtaak van de MR is in de wet aangegeven als ‘het bevorderen van openheid, openbaarheid en overleg binnen de school’.
Deze taak wordt op verschillende manieren uitgeoefend: de MR wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op een voorgenomen besluit van het Bestuur met betrekking tot in het reglement genoemde zaken. Bij sommige zaken moet de MR instemming verlenen.
De MR vergadert zes keer per jaar. In beginsel zijn de vergaderingen openbaar. Afhankelijk van de agenda kan echter worden besloten de vergadering te splitsen in een openbaar en een gesloten gedeelte. Mocht u geïnteresseerd zijn om een vergadering bij te wonen, dan is een contact met een van de MR-leden voldoende. Dit kan via het telefoonnummer van de school: 0164-612561.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de MR er is voor ouders/verzorgers en team. Mochten ouders vragen hebben of bepaalde vragen in de MR besproken willen zien, dan kunnen zij gerust contact opnemen met één van de MR-leden van onze school