Ouderbetrokkenheid

ouderbetrokkenheid1

OUDERBETROKKENHEID
Ouderbetrokkenheid is één van de speerpunten van ons schoolbeleid. Het is onze wens om te
groeien tot ouderbetrokkenheid 3.0-school: Een school waar ouders en team samenwerken ten
behoeve van de ontwikkeling van de leerling, waarbij beide partijen afspraken maken en zoeken naar
nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind. Op een aantal gebieden hebben
we ons beleid aangepast om deze betrokkenheid te verbeteren. We hebben een regiegroep
opgericht die de voortgang van ouderbetrokkenheid op onze school bewaakt.

oudergesprekken
In het kader va ouderbetrokkenheid hebben wij in samenspraak met de ouders van onze school een
eigen gesprekkencyclus samengesteld, waarbij aan de hand van de vorderingen van het kind op maat
gesprekken ingepland kunnen worden.

Startgesprekken aan het begin van het schooljaar
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een startgesprek. Dit is een gesprek waarvoor alle
ouders uitgenodigd worden. In de groepen 6, 7 en 8 is het de bedoeling dat de kinderen bij dit
gesprek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek kunt u kennismaken met de groepsleerkrachten en kunt u
en/of uw kind uw wensen voor het nieuwe schooljaar kenbaar maken. Samen kunnen we bekijken
wat uw kind nodig heeft gedurende het schooljaar. Tevens bespreken we de doelen voor het
schooljaar en de wijze waarop we deze doelen kunnen behalen. U ontvangt vooraf een uitnodiging
met daarin de vragen die aan u gesteld worden tijdens dit gesprek. In groep 8 wordt tijdens dit
gesprek tevens een pré-advies gegeven van de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs (pré-
adviesgesprek).

Voortgangsgesprekken in november
We bespreken de voortgang van de doelen die we gezamenlijk gesteld hebben tijdens het
startgesprek. Voor deze gesprekken worden ouders uitgenodigd door de leerkracht of ouders kunnen
via Social Schools aangeven of zij zelf een gesprek wensen.

ouderbetrokkenheid2

Oudergesprekken in maart
Voor deze gesprekken worden alle ouders uitgenodigd. We bespreken de voortgang van de gestelde
doelen. Hierbij gebruiken we o.a. het rapport, de Cito-uitslagen en/of de KIJK-resultaten (groep ½).
We evalueren de afspraken die gemaakt zijn tijdens het startgesprek. In groep 8 vindt dan het
schooladviesgesprek plaats, waarbij zowel ouders als kinderen uitgenodigd worden.

Oudergesprekken in juni
We bespreken de voortgang van de doelen die we gezamenlijk gesteld hebben. Voor deze
gesprekken worden ouders uitgenodigd door de leerkracht of ouders kunnen via Digiduif aangeven
of zij zelf een gesprek wensen.
Voor kinderen met extra zorg (waarvoor consultatiebesprekingen gehouden worden) wordt met de
ouders jaarlijks een gesprekkencyclus op maat vastgelegd. Onderdeel van deze cyclus is in ieder geval
het organiseren van een overdrachtsgesprek aan het eind van het schooljaar. Tijdens dit gesprek is
de toekomstige leerkracht aanwezig en worden meteen concrete afspraken voor het nieuwe jaar
gemaakt.

Oudercontacten
Het contact tussen de ouders/verzorgers en de school vinden we belangrijk. Om u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school, krijgt u jaarlijks de schoolkalender en
regelmatig een nieuwsbrief voor ouders. Deze geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken op
school en over de bijzondere data gedurende het schooljaar. Ook vindt u in de schoolgids de namen
en emailadressen van de leerkrachten.
Aan het begin van het schooljaar houden de groepen 3 en 8 een informatieavond waarbij alle ouders
worden uitgenodigd. In de overige groepen ontvangen alle ouders een folder waarin alle belangrijke
zaken (lesaanbod, huiswerk, afspraken, links naar informatie) vermeld staan.
Tevens organiseren wij aan het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar twee
inloopochtenden. Tijdens deze inloopochtenden kunt u van 8.20 tot 8.50 uur binnenlopen. Uw zoon
of dochter laat dan zijn lesmateriaal zien en geeft daar zelf uitleg over. Er is tevens gelegenheid tot
vragen stellen aan de leerkracht.