Ouderpanel

ouderpanel1

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan optreedt voor de schooldirectie.
Het ouderpanel komt ongeveer vier maal per jaar bij elkaar om vooral inhoudelijk van gedachte te wisselen over de ontwikkeling van de school.
Het ouderpanel richt zich op de volgende zaken:
-    als klankbord/sparringpartner voor de directie op schoolniveau;
-    op beleidsterreinen van identiteit, kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.
De ouders nemen zitting voor de duur van 3 jaar, waarna zij zich verkiesbaar kunnen stellen.
Ouders zijn voortdurend in de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor het panel. (Zie ook de bovenschoolse schoolgids )